วัตถุมงคล
พระพุทธชัยมงคลมารวิชัย ปี ๒๕๑๘ เนื้อผง

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณี

ครั้นพระมหาบุรุษพุทธางกูรเจ้า ทรงเห็นถาดทองลอยทวนกระแสน้ำสมตามอธิษฐานจิตเป็นนิมิตรอันดีเช่นนั้น ก็เพิ่มความแน่พระทัยว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าโดยหาความสงสัยมิได้ ก็ทรงโสมนัสเสด็จมายังสาลวันริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ประทับพักพระกายที่ภายใต้ร่มไม้สาลพฤกษ์ พอเวลาใกล้สายัณห์ตะวันบ่าย ก็เสด็จออกจากหมู่ไม้สาละที่พักกลางวัน เสด็จดำเนินไปสู่ร่มไม้อสัตถโพธิพฤกษ์ พบโสตถิยพราหมณ์ในระหว่างทาง โสตถิยพราหมณ์เลื่อมใส น้อมถวายหญ้าคา ๘ กำ

พระมหาบุรุษทรงรับหญ้าคาแล้ว เสด็จไปยังร่มไม้อสัตถะในด้านปราจีนทิศ ทรงวางหญ้าคา๘ กำนั้น ลงที่ควงไม้อสัตถะนั้น แล้วทรงอธิษฐานว่า ถ้าอาตมะจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ขอจงเกิดเป็นรัตนบัลลังก์แก้วขึ้นรองรับพระสัพพัญญุตญาณในที่นี้ ทันใดนั้นบัลลังก์แก้วอันวิจิตรงามตระการ ก็บันดาลผุดขึ้นสมดังพระทัยประสงค์ ควรจะอัศจรรย์ยิ่งนัก

ต่อนั้น พระมหาบุรุษก็เสด็จขึ้นประทับบนรัตนบัลลังก์ หันพระปฤษฎางค์เข้าข้างต้นโพธิพฤกษ์บ่ายพระพักตร์สู่ทิศตะวันออก ทรงคู้พระเพลาขัดสมาธิ ตั้งพระกายตรงดำรงพระสติมั่นด้วย อานาปนสติสมาธิภาวนา แล้วออกพระโอฐดำรัสพระสัตยาธิษฐานบารมีว่า ถ้าอาตมะไม่พ้นอาสวกิเลสตราบใดถึงแม้มาตรว่า หฤทัย เนื้อ หนังจะแห้งเหือด ตลอดถึงเลือดและมันข้นจนทั่วสรีรกาย อาตมะก็จะมิทำลายสมาธิบัลลังก์อันนี้ จะพยายามให้บรรลุเสวยพุทธาภิเษกสมบัติให้จนได้ตั่งพระทัยมั่นหมายพระสัพพัญญุตญาณ

ครั้งนั้น เทพยดาและพรหมทุกสถาน มีท้าวสหัมบดีพรหมและท้าวมฆวานเป็นต้น ก็พากันชื่นชมโสมนัส มีหัตถ์ทรงซึ่งเครื่องสักการบูชาบุบผามาลัยมีประการต่าง ๆ พากันมาสโมสรสันนิบาตห้อมล้อม โห่ร้องซ้องสาธุการบูชาพระมหาบุรุษสุดที่จะประมาณเต็มตลอดมงคลจักรวาลนี้

ครั้งนั้น พญามารวัสวดี ได้สดับสัททสำเนียงเสียงเทพเจ้าบรรลือลั่นโกลาหล จึงดำริว่าหน่อพระพุทธางกูรจะล่วงพ้นวิสัยแห่งอาตมะ เป็นการสูญเสียศักดิ์ อันน่าอัปยศอดสูอย่างยิ่ง ควรอาตมะจะไปทำอันตรายให้พระองค์ทรงลุกหนีไปให้พ้นจากบัลลังก์ อย่าให้พระองค์ล่วงพ้นวิสัยไปได้ พญามารมีความพิโรธด้วยกำลังอิสสาจิตครอบงำสันดาน จึงร้องอุโฆษณาการให้พลเสนามารทั้งสิ้นมาประชุมกันพร้อมด้วยสรรพาวุธและสรรพวาหนะอันแรงร้ายเหลือที่ประมาณ เต็มไปในคัคนานต์ท้องฟ้า พญาวัสวดีขึ้นช้างคีรีเมขล์ นิรมิตรมือหนึ่งพันมือถืออาวุธพร้อมสรรพ นำกองทัพมารอันแสนร้ายเหาะมาโดยนภาลัยประเทศ เข้าล้อมเขตบัลลังก์รัตน์ของพระมหาบุรุษไว้อย่างแน่นหนา

ทันใดนั้น บรรดาเทพเจ้าที่พากันมาแวดวงถวายสักการบูชาหน่อพระชินศรีอยู่ต่างก็มีความกลัว พากันหนีไปยังขอบจักรวาล ทิ้งให้พระองค์ทรงต่อสู้กับพญามารแต่พระองค์เดียว

เมื่อพระมหาบุรุษพุทธางกูรทรงเปล่าเปลี่ยวเหลียวหาผู้จะช่วยมิได้ จึงตรัสเรียกทวยทหารของพระองค์ ๓o เหล่า กล่าวคือ พระบารมี ๓o ทัศ ด้วยพระคาถาดำรัสว่า อายนฺตุ โภนฺโต อิธ ทานสีลา เป็นอาทิ ความว่า มาเถิดพวกท่านทั้ง ๓o กอง พร้อมกันจับอาวุธรบกับหมู่มารในบัดนี้ ครั้งนั้นบารมีธรรม ๓o ประการ ต่างสำแดงกายให้ปรากฏดุจทหารเกล้า ถืออาวุธพร้อมที่จะเข้าประยุทธ์ชิงชัยกับเสนามาร รอพระบรมโองการประทานโอกาสอยู่เท่านั้น

เมื่อพญามารวัสวดี เห็นพระมหาบุรุษทรงประทับนิ่งไม่หวั่นไหวแต่ประการใด ก็พิโรธสั่งให้เสนามารรุกเข้าทำอันตรายหลายประการจนหมดฤทธิ์บรรดาสรรพาวุธ ศัตรา ยาพิษที่พุ่งซัดไป ก็กลายเป็นบุบผามาลัยบูชาพระองค์จนสิ้น ครั้งนั้นพญามารวัสวดีจึงตรัสกะพระมหาบุรุษด้วยสันดานพาลว่า สิทธัตถะกุมาร บัลลังก์แก้วนี้เป็นของเรา เกิดเพื่อบุญเรา ท่านเป็นคนไม่มีบุญ ไม่ควรจะนั่ง จงลุกไปเสียโดยเร็ว

พระมหาบุรุษพุทธางกูรเจ้าก็ตรัสตอบว่า “ดูกรพญามาร บัลลังก์แก้วนี้เกิดขึ้นด้วยบุญของอาตมะ ที่ได้บำเพ็ญมาแต่อสังเขยยกัปป์จะนับจะประมาณมิได้ ดังนั้นอาตมะผู้เดียวเท่านั้นสมควรจะนั่ง ผู้อื่นไม่สมควรเลย”

พญามารวัสวดีทรงโต้แย้งว่า ที่พระมหาบุรุษรับสั่งมานั้นไม่เป็นความจริง ให้พระองค์หาพยานมายืนยันว่า พระองค์ได้บำเพ็ญกุศลมาจริง ให้ประจักษ์เป็นสักขีพยานในที่นี้

เมื่อพระมหาบุรุษไม่เห็นผู้อื่นใด ใครจะกล้ามาเป็นพยานในที่นั้นได้ จึงตรัสเรียกนางวสุนธราเจ้าแห่งธรณีว่า ดูกร วสุนธรา นางจงมาเป็นพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของอาตมะในกาลบัดนี้ด้วยเถิด.

ลำดับนั้น นางวสุนธรา เจ้าแม่ธรณีก็ปรากฏกายทำอัญชลีถวายอภิวาทแล้วเปล่งวาจาประกาศให้พญามารทราบว่า พระมหาบุรุษได้บำเพ็ญบุญกุศลมามากมายเหลือที่จะนับ แม้แต่เพียงน้ำกรวดที่ข้าพเจ้าเอามวยผมรองรับไว้บนเศียรเกล้า ก็มีมากพอจะถือเอาเป็นหลักฐานได้ นางวสุนธรากล่าวแล้ว ก็บรรจงหัตถ์อันงามปล่อยมวยผม บีบน้ำกรวดที่สะสมไว้ แต่เอนกชาติ ให้ไหลออกมาเป็นทะเลหลวง ท่วมทับเสนามารทั้งปวงให้จมลงวอดวาย กำลังน้ำได้ซัดช้างคีรีเมขล์ ให้ถอยร่นลงไปติดขอบจักรวาล

ครั้งนั้น พญามารตกตะลึงเห็นเป็นอัศจรรย์ ด้วยมิเคยเห็นมาแต่กาลก่อนก็ประนมหัตถ์ถวายมนัสการ ยอมปราชัยพ่ายแพ้บุญบารมีของพระมหาบุรุษแล้วก็อันตรธานหนีไป ให้พระมหาบุรุษทรงมารวิชัย กำจัดมารให้พ่ายแพ้ได้เด็ดขาด ตั้งแต่เวลาเย็นพระอาทิตย์ยังมิทันอัสดงคต ด้วยพระไตรทศบารมี.

จบตำนานพระพุทธรูปปางมารวิชัยแต่เพียงนี้

ข้อมูลจากหนังสือ “ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ” นิพนธ์ของ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถร)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ด้วยเหตุ แห่งบารมีขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางนี้นี่เอง หลวงปู่สนิท ยสินธฺโร จึงได้จัดสร้างเป็น พระประธานประจำวัดลำบัวลอย และบังเกิดอภินิหารมากมาย แก่ผู้ที่เข้าไปบูชาสักการะ บูชา พระพุทธชัยมงคลมารวิชัย ประจำพระอุโบสถ หลวงปู่สนิท ยสินธฺโร จึงได้เชิญอัญเชิญพระบารมี ของ พระพุทธชัยมงคลมารวิชัย สถิตในพระผงองค์จำลอง ในปี ๒๕๑๘ ในพิธีหล่อพระกริ่งสามกษัตริย์ เสาร์ ๕ และ งานฉลอง สมณศักดิ์ ชั้นพระครู ของ หลวงปู่สนิท ยสินธฺโร

ลักษณะ พิมพ์ เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำ บัวหงาย ล้อมรอบไปด้วย กอดอกบัว เปรียบเสมือนสถานที่วัด เมื่อแรกสร้าง จะมีกอบัวมากมายเต็มท้องทุ่ง จัดสร้าง ขึ้น สองพิมพ์ มีพิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก ด้านหลังองค์พระผง ระบุ ชื่อ พระพุทธชัยมงคลมารวิชัย เสาร์ ๕ ๒๗ พ.ศ. ๑๘ (ตัวหนังสือเอียง ทั้งพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก )

หลวงปู่สนิท ยสินธฺโร ท่านพิถีพิถัน ในการสร้างพระผงรุ่นนี้มาก ประกอบด้วยผง ปถมัง อิทธิเจ ที่ท่านได้เพียรพยายามลบ เมื่อเวลาเจริญพระกรรมฐาน และ ว่าน ๑๐๘ ที่ท่านได้ปลูกตามพิธีโบราณของการเลี้ยงว่านยา เสกน้ำด้วยพระพุทธคุณอันศักสิทธิ์ รด ว่านยาทุกวัน จนเมื่อถึงเวลา มาจัดสร้างพระเครื่อง ก็ พลีกรรมนำมาบดเป็นผง และ เจริญภาวนา อีกหลายเวลา กว่าจะมาเป็นมวลสารอันศักสิทธิ์

และได้นำเข้าพิธี พุทธาภิเษก ในปี ๒๕๑๘ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ ตามฤกษ์ยามที่หลวงปู่มีความชำนาญมาก

พระผงพิมพ์พระพุทธชัยมงคลมารวิชัย จึงบังเกิดปาฎิหารย์มากมายแก่ผู้ปฎิบัติ บูชา เจริญพระกรรมฐาน ไปด้วย จักสมดังที่หลวงปู่สนิท ท่านตั้งใจ ให้ศิษยานุศิษย์ ได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวกำลังใจ ในการทำความดี ไม่ย่อต่อความยากลำบากที่เผชิญเข้ามาในชีวิต จนทำกิจสำเร็จดังใจปราถนา บางคนได้ไปแล้ว นำไปบูชาไว้หน้ารถ ก็เดินทางปลอดภัย แคล้วคลาด ไปกลับ ตามที่เจตนาบอกกล่าว พระพุทธชัยมงคลมารวิชัยไว้ แต่ก็มีเรื่องแปลก แก่ผู้ได้ประสบเหตุมา ว่า ในขณะจอดรถอยู่นอกบ้าน เกิดมีโจรมาลักรถที่จอดไว้ ขณะทำการงัดรถได้สำเร็จแล้ว เปิดประตูเข้าไปในรถ กลับเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันร้องเอะอะ โวยวาย วิ่งหนีออกจากรถไป โดยทิ้งของที่จะโขมย และเครื่องมือ ให้เจ้าของรถไว้ดูต่างหน้า

พระผงพิมพ์ พระพุทธชัยมงคลมารวิชัย ชุดนี้ จัดสร้างเนื้อเดียว กับสาลิกา อันโด่งดัง ของหลวงปู่สนิท ยสินธฺโร หากท่านใดไม่มีสาลิกา ไว้บูชา แนะนำ พระพุทธชัยมงคล มารวิชัย นำไปบูชา สักการะ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลย

**********************************************************************
ข้อมูลจาก หลวงพ่อประดิษฐ์ อนุตโร และ กรรมการวัดลำบัวลอย ในปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียด เรื่องราวได้ที่

พระอาจารย์ประดิษฐ์ อนุตตฺโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดลำบัวลอย ได้ในเวลาทำการ
โทร.089 - 8347724

*********************************************************************
ติดตาม ข่าวสารจาก วัดลำบัวลอย.......ได้ทาง.....

face book ... วัดลำบัวลอย ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก

ทาง web page : http://www.watlumbualoy.com
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2560,22:55   อ่าน 1923 ครั้ง