ทำเนียบพระสงฆ์

พระปลัดประดิษฐ์ อนุตฺตโร
รองเจ้าอาวาส